Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Miško įveisimas ne miško žemėje

sumazintas

 Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:

 

1.     Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus;

2.     Žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas ne didesnis kaip 32;

3.     Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas didesnis kaip 32, jeigu miškas įveisiamas:
3.1. Požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
3.2. Žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;
3.3. Apleistuose, kuriuose daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;

4.     Žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti. Tai gali būti smėlynai, žvyrynai, eroduojami šlaitai, išgraužos, baigti eksploatuoti karjerai;

5.     Žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;

6.     Intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.

Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui turi pateikti prašymą, kuriame nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo taip pat reikia pridėti žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją.

Žemėtvarkos skyrius, gavęs žemės savininko prašymą įveisti mišką ir nustatęs, kad reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina žemės sklypo savininkui prašymą ir kitus dokumentus, nurodydamas, kad reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne miško žemėje rengiami žemės savininkų lėšomis. Šiuos projektus rengia asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti.

Žemės savininkas parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje pateikia Žemėtvarkos skyriui. Žemėtvarkos skyrius išduoda žemės savininkui leidimą įveisti mišką per 15 darbo dienų nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto miškui įveisti ne miško žemėje pateikimo dienos.

Žemės sklypo, kuriame įveistas miškas, kadastro duomenys turi būti patikslinti nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 metus po jų įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.