Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Geodeziniai matavimai

Specialiujų ir bendrųjų planų rengimas

Teritorijų planavimas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami:

 

1) kai juos rengti yra numatyta pagal įstatymus;

 

2) kai kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai nereglamentuoja planuojamos veiklos ar už konkrečios veiklos reglamentavimą atsakingos institucijos sprendimu būtina konkretizuoti ar detalizuoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

 

3) kai už konkrečią veiklos sritį atsakinga institucija planuoja įvesti naują žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojams ir naudotojams privalomą veiklos reglamentavimą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai veiklos reglamentavimas nustatomas kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentais pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą.

 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pradedami rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto sprendimu dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

 

Specialiojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis. Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą. Šiuo etapu planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Parengiamuoju etapu, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, atliekami tyrimai, galimybių studijos. Be to, Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma, ar bus atliekamas SPAV.

 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudaro šios stadijos: esamos būklės įvertinimas; bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija), kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius; sprendinių konkretizavimas (atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis, parengiami konkretūs sprendiniai tam tikros srities planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti). Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos: specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas (supaprastinta tvarka); specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose; specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje; specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 

Reikalingas specialiųjų ir bendrųjų planų rengimas?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt